Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1.      Administratorem danych osobowych w  Blokhauz Nieruchomości jest: Coffice Natalia Gontarek z siedzibą w Płocku przy ul. Zbożowej 7/9, 09-410 Płock, NIP: 774-317-20-09, (dalej zwany: „ADO”).

 

2.      ADO przetwarza dane osobowe takie jak imię, nazwisko, numer telefon, adres e-mai, adres nieruchomości w celu  realizacji umowy pośrednictwa (podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO), imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres do korespondencji w celu zawarcia umowy podnajmu adresu do celów korespondencyjnych, reklamowych, rejestracyjnych firmy (podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c) RODO) dokonania czynności zmierzających do zawarcia umowy, spersonalizowanego marketingu bezpośredniego w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wygaśnięciu lub jeżeli nie została ona zawarta (podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową pośrednictwa lub umową podnajmu adresu (podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

3.      Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa lub umowy podnajmu adresu oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub umowy podnajmu adresu bądź równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy). Ponadto ADO przetwarza dane osobowe   w celach marketingowych na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO (dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy od daty prezentacji lokalu, a jeżeli została zawarta umowa pośrednictwa  przez okres trwania tej umowy).

 

4.      Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych  mogą być: 

a.       pracownicy  ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;

b.      biura notarialne, inne biura nieruchomości w ramach współpracy;

c.       dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą.

 

5.      Klienci Coffice Natalia Gontarek mają  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art.  6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

6.      Klienci Coffice Natalia Gontarek mają  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 

7.      Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

8.      Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami czy umowę podnajmu lokalu. Bez podania danych świadczenie usług jest niemożliwe.

 

9.      Dane klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.